INCOTERMS 2010

INCOTERMS 2010

מונחי המכר INCOTERMS 2010 פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית כהמלצות לקהיליית המסחר הבינלאומיוזאת במטרה לשמש כלי ניטראלי וידידותי לצורך הגדרה ברורה של חובות הצדדים לעסקה מכר טובין בינלאומית
18.05.18 / 18:42
INCOTERMS 2010
18.05.18
INCOTERMS 2010

תנאי המכר הכלולים במהדורת 2010 Incoterms® 2010)) של לשכת המסחר הבינלאומית ואשר אומצו על ידי ארגון האו"ם, מהווים כיום את התשתית הבסיסית ביחסים שבין מוכר לקונה בסחר הבינלאומי.

התנאים, באים למעשה להגדיר לצדדים בעסקת המכר את הנקודות הקריטיות שבהן :

הסיכון ( RISK ) בטובין, ההוצאות ( COSTS ) בגין שיגורם וניתובם והאחריות ( RESPONSIBILITY ) לביצוען של מטלות החיוניות לצורך קיום  עסקת המכר, עוברים ממוכר לקונה.

שימוש נכון ומושכל במונחים יבטיח הן למוכר והן לקונה "זרימה" חלקה ומסודרת יותר של הטובין מנקודת המסירה לנקודת הקבלה.

אנו משוכנעים כי ההסבר שלהלן יוכל לשמש אתכם ככלי עזר למנהלים, אנשי שיווק אנשי רכש ולוגיסטיקה ומנהלי משלוחים ביבוא וביצוא.

החוברת, מבוססת על פרסומים רשמיים של לשכת המסחר הבינלאומית  ICC תרגום המונחים לעברית, נועד להקל על ציבור העוסקים בסחר הבינלאומי.

הנוסח המחייב הוא הנוסח האנגלי ואין לראות בהסברים משום שינוי או תוספת כלשהי לתנאים המפורסמים בפרסום מס' 715 , ספט' 2010 אותו הוציאה לשכת המסחר הבינלאומית.

 

מדוע כדאי ורצוי לאמץ את מונחי ה - INCOTERMS

מונחי המכר INCOTERMS 2010 פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית כהמלצות לקהיליית המסחר הבינלאומיוזאת במטרה לשמש כלי ניטראלי וידידותי לצורך הגדרה ברורה של חובות הצדדים לעסקה מכר טובין בינלאומית.

מאז הוצגו המונחים, הפך השימוש בהם לנורמה מסחרית בכל מדינות העולם.

לאחרונה, אף זכו המונחים להכרה רשמית של ארגון האו"ם על שלוחותיו השונות. הארגון הביע את תמיכתו באימוץ גלובלי של המלצות לשכת המסחר הבינלאומית ובכך ביקש לזרז מדינות, כמו ארה"ב , אשר בהן נפוץ עדיין השימוש במונחים אחרים, לשקול את יישומן של המלצות לשכת המסחר הבינלאומית בסחר האמריקאי.

יש עם זאת להדגיש כי אין דינם של מונחי המכר כדין תקנה או חוק , אלא, בשימוש באחד מהמונחים יחויבו הצדדים, רק אם הסכימו על כך מראש, ובכפוף להוראות הדין החל על העסקה.

הצורך באימוץ המונחים נובע בראש ובראשונה מהעובדה כי ביצועו והשלמתו של חוזה מכר בינלאומי מחייב את הצדדים לעסקה להתקשר חוזית בשורה של חוזים נפרדים הקשורים האחד בשני והיוצרים יחד את מרקם עסקת המכר.

קיימים בפועל ארבעה חוזים :

  1. חוזה המכר ( CONTRACT OF SALE ) שבמסגרתו נמכרים הטובין, נשוא העסקה. המסמך המיצג את חוזה המכר הינו חשבון הספק – INVOICE .
  2. חוזה הביטוח ( CONTRACT OF INSURANCE) אשר במסגרתו מבוטחים הטובין. המסמך המיצג את חוזה הביטוח הוא פוליסת הביטוח
  3. חוזה ההובלה ( CONTRACT OF CARRIAGE ) אשר במסגרתו מועברים הטובין מנקודת המסירה לנקודת הצריכה. המסמך המיצג את חוזה ההובלה הוא שטר המטען MARINE BILL OF LADINGאו שטר המטען האווירי AIRWAY BILL.
  4. חוזה המימון אשר במסגרתו משלם הקונה בעבור הטובין.

לכל חוזה וחוזה תפקיד מכריע בשלבים השונים של ביצוע החוזה.

לכל חוזה זכות קיום עצמאית והצדדים לכל אחד מהחוזים הללו יכולים לתבוע או להיתבע במקרה של אי מילוי התנאים המוגדרים בהתקשרות וללא קשר לחוזים האחרים הקשורים לאותה עסקה.

כדי למנוע מצב אשר במסגרתו יועלו לדיון סוגיות ברות ויכוח כמו אלה הנוגעות לחלוקת נטל הסיכון תשלום עבור שירותי נמל, טעינה ופריקה, ביצוע פעולות מכס ביבוא וביצוא וכו' וכדי להימנע מהצורך לכרות חוזה עב כרס הדן בסוגיות הנ"ל הוחלט לאמץ שורה של מונחים אשר יהוו שפה משותפת בינלאומית אחידה ואשר תהווה בסיס קבוע להטלת אחריות על מי מהצדדים הקשורים לעסקה.

 

עקרונות יסוד : מעבר הסיכון,הוצאות ואחריות ממוכר לקונה בכל אחד מהמונחים

מהדורת מונחי שנת ה- 2010 כוללת 11 מונחים העוסקים, כל אחד, בהגדרתם של שלוש נקודות גיאוגרפיות קריטיות אשר בהן :

  1. זיקת הביטוח בטובין או לחילופין ,נטל הסיכון, עובר ממוכר לקונה.
  2. הנקודה הגיאוגרפית אשר בה נטל ההוצאות, עובר ממוכר לקונה.
  3. הנקודה הגיאוגרפית אשר בה נטל האחריות, לביצוע מטלות חיוניות לעסקה, עובר ממוכר לקונה.

במספר מונחים נמצא כי נטל הסיכון, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה באותה נקודה גיאוגרפית ובאותה נקודת זמן.

במונחים אחרים נמצא, לעומת זאת, כי אין התאמה בין נקודת הזמן שבה עובר נטל הסיכון ממוכר לקונה ובין הנקודה הגיאוגרפית שבה עובר נטל ההוצאות ממוכר לקונה,וכי נטל הסיכון עבר לקונה לפני, לעיתים זמן רב לפני, המועד שבו נטל ההוצאות עבר לקונה.

ככלל, בכל מונחי ה  INCOTERMSהמתחילים באות הלטינית ' F ' עוברת זיקת הביטוח ועובר נטל ההוצאות ממוכר לקונה במדינת המוצא.

בכל מונחי ה  INCOTERMSהמתחילים באות הלטינית ' C ' עוברת זיקת הביטוח ממוכר לקונה במדינת המוצא אולם נטל ההוצאות עובר לקונה בנמל במדינת היעד.

בכל מונחי ה  INCOTERMSהמתחילים באות הלטינית ' D ' עוברת זיקת הביטוח ועובר נטל ההוצאות ממוכר לקונה בנקודת המסירה המוסכמת במדינת היעד.

בנוסף, בכל המונחים המתחילים באות הלטינית '' על המוכר חלה החובה להתיר הטובין ממכס יצוא במדינת היצוא, ועל הקונה חלה החובה להתיר הטובין ממכס במדינת היבוא ולשאת בנטל תשלום המכס והמיסים על פי דיני מדינת היבוא.

בכל המונחים המתחילים באות הלטינית C ' על המוכר חלה החובה להתיר הטובין ממכס יצוא במדינת היצוא, ועל הקונה חלה החובה להתיר הטובין ממכס במדינת היבוא ולשאת בנטל תשלום המכס והמיסים על פי דיני מדינת היבוא.

בכל המונחים המתחילים באות הלטינית D ' על המוכר חלה החובה להתיר הטובין ממכס יצוא .

במונחים DAT ,DAP , על הקונה להתיר הטובין ממכס יבוא ולשאת בנטל תשלום המכס והמיסים על פי דיני מדינת היבוא.

במונח DDP על המוכר חלה החובה להתיר הטובין ממכס יבוא ולשאת בנטל תשלומי המכס והמיסים על פי דיני מדינת היבוא.

הצדדים, יכולים, עם זאת, להסכים על מונח לפיו פטור המוכר מלשלם מע"מ או כל מס אחר ביבוא ואז, נטל התשלום יהיה על הקונה, כלהלן : 

 DDP ( named place of destination ) VAT EXCLUDED

או

 DDP named place of destinationVATPURCHASE TAX EXCLUDED

 

חלוקת המונחים לפי אמצעי ההובלה.

מונחים המומלצים לשימוש בכל אמצעי ההובלה  ים, אוויר, יבשה.

קבוצת מונחי E
EXW

קבוצת מונחי 
FCA

קבוצת מונחי C
CPT
CIP

קבוצת מונחי D
DAT
DAP
DDP

 

מונחים המומלצים לשימוש בהובלה ימית בלבד.

קבוצת מונחי 
FAS
FOB

קבוצת מונחי C
CFR
CIF

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך